Tuesday, August 16, 2011

Troballa

Fotografia del Ramon Aladern


Una lectura no canònica del Cant espiritual de Joan Maragall
Josep Manuel Udina
Departament de Filosofia. Universitat Autònoma de Barcelona


Resum
Aquesta breu aportació només vol ser un comentari lliure i personal, no gens canònic, i fins i tot heterodox, del Cant espiritual de Maragall. Es tracta d’una glossa que alhora creu poder tipificar el que és i ha de ser el més genuí tarannà filosòfic: el tarannà de qui cerca la veritat, de qui només cerca i mai no deixa de cercar la veritat. Si hom cerca, és que encara no ha trobat allò que busca; com a cercador, doncs, el filòsof ha de restar lluny del dogmatisme gnòstic (sigui del signe que sigui). Però, si cerca, és que es mou ja en la direcció d’una eventual trobada; per tant, el filòsof tampoc no pot fer seva la postura escèptica que ha decidit la impossibilitat d’aquesta trobada. Com el poeta d’un Cant espiritual glossat com a Cant alhora mundanal i espiritual, el filòsof ha de mantenir-se en la corda fluixa de l’agnosticisme, lluny de la gnosi tant de la transcendència com de la immanència.

Paraules clau: agnosticisme, cientisme, fe religiosa, filosofia, gnosi, mort.

Follow by Email